Papierarbeiten

 
5-F,107x76cm, Kohle, 2017
5-F,107x76cm, Kohle, 2017
5-F,107x76cm, Kohle, 2017
4-O, 107x76cm, Kohle, 2017
4-O, 107x76cm, Kohle, 2017
4-O, 107x76cm, Kohle, 2017
3-N,107x76cm,Kohle,2017
2-Kohlenstoff-100x70cm-2017
2-Kohlenstoff-100x70cm-2017
2-Kohlenstoff-100x70cm-2017
1-H, 107x76cm, Kohle, 2017
1-H, 107x76cm, Kohle, 2017
1-H, 107x76cm, Kohle, 2017